วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

การรับบริจาค สิ่งของผ้าห่มแก่เด็กคนชราผู้ยากไร้ห่างไกลความเจริญ